Co to je školní liga?

 


1.    Systém soutěže

Školní liga je dlouhodobou soutěží minimálně 3 základních škol případně jiných zájmových organizací pro děti (dále jen školy) v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 5 turnajů s účastí všech zúčastněných škol. Každý turnaj se hraje ve dvou věkových kategoriích.

Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s jinými družstvy, nedohodnou-li se zúčastněné školy jinak. Doporučujeme hrát jednotlivé turnaje systémem každý s každým. Dlouhodobá tabulka soutěže se nestavuje.

Každá liga má nezaměnitelný název, který zpravidla obsahuje identifikaci regionu, kde soutěž probíhá

  

2.    Termín soutěže

Školní liga probíhá v průběhu celého školního roku a je možno ji zahájit kdykoliv do konce měsíce ledna aktuálního školního roku.

Doporučuje se jednotlivé turnaje pořádat v průběhu školního roku rovnoměrně.

 

3.    Účastníci soutěže

Školní ligu hrají školní družstva. Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář.

Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích: 2.-3. třída a 4.-5. třída.  Počet družstev přihlášených do ligy z jedné školy není omezen, jeden hráč může v průběhu soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo bez ohledu na kategorii. 

Školní ligu mohou hrát žáci a žákyně škol bez ohledu na to, zda jsou registrováni v Českém svazu házené či v jiném sportovním odvětví.

 

4.    Klubový garant

Každá liga musí mít alespoň jednoho klubového garanta. Klubovým garantem může být pouze klub sdružený v Českém svazu házené. Ve výjimečných případech jím může být i jiný subjekt. Klubový garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů školní ligy (pořadatelská služba, rozhodčí, trenéři).

Klubový garant je povinen dát k dispozici vlastní hřiště, není-li vhodné přímo u škol, případně další materiál (branky, míče apod.). V případě, že není domluveno jinak, věnuje klubový garant ceny do jednotlivých turnajů.

 

5.    Škola

 Škola musí do ligy vyslat minimálně jedno školní družstvo v každé kategorii, aby byla jeho účast považována za „plnou účast školy“ na všechny turnaje. Škola stanoví tzv. školního trenéra - učitele tělesné výchovy, který je odpovědný za start všech družstev školy v lize. Škola může svého školního trenéra vybrat i z řad trenérů klubového garanta nebo jiného subjektu.

Školní trenér má nárok na cílovou odměnu 1.500 Kč za plnou účast družstev školy na všech turnajích ligy. Tuto odměnu garantuje ČSH školnímu trenérovi prostřednictvím klubového garanta. Pokud by takový nebyl u školní ligy ustaven, vyplatí odměnu přímo Český svaz házené.

V případě, škola nesplní podmínky plné účasti, může být odměna školního trenéra krácena. V případě, že družstva školy startují ve více školních ligách, odměna školního trenéra se nezvyšuje.